GDPR

PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ DO SLUŽEB A KURZŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonný rámec týkající se zpracování osobních údajů

Práva a povinnosti při předávání a zpracování osobních údajů upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a další právní předpisy související s ochranou osobních údajů (GDPR a jiné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, dále jen „právní předpisy o OOÚ“).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů jsou Liga otevřených mužů, z.s., LOM quality s.r.o. a LOM power s.r.o., se sídlem Dukelských hrdinů 975/14, 170 00, Praha 7 (dále také jen jako “LOM” nebo „organizace“), jakožto společní správci ve smyslu čl. 26 GDPR. Společní správci se dohodli, že primární odpovědnost za dodržování všech povinností týkajících se ochrany osobních údajů má Liga otevřených mužů, z.s.. Subjekty údajů však mohou vykonávat svá práva u kteréhokoliv ze společných správců.

Kde a jak osobní údaje uchováváme a chráníme

Používáme hesly zabezpečená elektronická úložiště nacházející se v členských zemích Evropské Unie. To je důležité proto, že země EU poskytují osobním údajům jednotný vysoký stupeň ochrany. Tím je posílena bezpečnost vašich údajů. Správce i zpracovatel přijali dostatečná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů. Osoby pracující pro LOM jsou vázáni povinností mlčenlivosti, která je součásti smluv či dohod s nimi uzavřených, a jsou poučeni o ochraně osobních údajů.

Doba uchování osobních údajů

Informace vámi poskytnuté na základě uzavřené smlouvy (uzavíráte odesláním přihlášky) zpracováváme jen po dobu nezbytně nutnou pro účely administrativy a organizace kurzů, účetnictví a evidence. Údaje, které zpracováváme na základě zákonné povinnosti, uchováváme po dobu zákonných archivačních lhůt.
Informace vámi poskytnuté na základě vašeho souhlasu (se zasíláním newsletteru a informací o činnosti LOMu) zpracováváme v databázi po dobu do odvolání souhlasu. Poté poskytnuté údaje anonymizujeme nebo smažeme.

Jaká máte práva

Podle právních předpisů o OOÚ máte právo nás požádat o to, abychom vám poskytli informace o vašich právech, která máte jako subjekt údajů, či provedli některé operace s osobními údaji.

  • Právo na přístup: Máte právo na kopii osobních informací, které o vás uchováváme, a na určité informace o tom, jak je využíváme.
  • Právo na opravu: Pokud se domníváte, že jsou informace, které o vás máme, nepřesné, můžete nás požádat o jejich aktualizaci či změnu.
  • Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme za účelem oprávněného zájmu. Jestliže nebudeme mít pro zpracování přesvědčivý oprávněný důvod, nebudeme osobní údaje pro daný účel dále zpracovávat.
  • Právo na přenositelnost údajů: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Můžete také požádat, abychom údaje předali třetí osobě.
  • Právo na výmaz: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vaše údaje vymazali, například pokud již osobní údaje nejsou nutné pro původní účel. Právo na výmaz však nemůžete uplatnit, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti organizace, pro výkon práva na svobodu a informace a v případě dalších důvodů stanovených právními předpisy o OOÚ.
  • Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom přestali vaše osobní údaje využívat, například pokud se domníváte, že nejsou přesné nebo pokud se domníváte, že není potřeba, abychom vaše osobní údaje nadále využívali. Tam, kde jste poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat.

Žádost můžete podat pouze vy, popřípadě váš zmocněnec. Pokud si nebudeme jisti identitou žadatele, můžeme vás požádat o další informace, abychom si vaši totožnost ověřili. Naše povinnost žádosti vyhovět v některých případech závisí na tom, pro jaký účel vaše údaje zpracováváme. Některá práva lze uplatnit jen pro určité účely zpracování, nebo existují zákonné výjimky.

Jak uplatnit svá práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo s žádostmi o uplatnění vašich práv nás můžete kontaktovat na kontaktní adrese: info@ilom.cz. Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že vaše údaje zpracováváme nekorektně či nezákonně, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Další informace o Úřadu pro ochranu osobních údajů a jeho postupech pro podávání stížností naleznete zde: www.uoou.cz.

Ochrana soukromí a používání Google Signálů

Chtěli bychom vás seznámit s naší politikou ochrany soukromí a informovat vás o používání Google Signálů, což je součást naší implementace Google Analytics 4 (GA4).

Co jsou Google Signály?

Google Signály jsou anonymní a agregované informace, které nám pomáhají lépe porozumět chování našich uživatelů. Tyto informace obsahují například zařízení, interakce s naší webovou stránkou, demografické údaje a zájmy.

Jak používáme Google Signály?

Informace získané pomocí Google Signálů slouží k vytváření anonymních statistik, analýze uživatelského chování, personalizaci obsahu a optimalizaci našich reklamních kampaní pomocí remarketingu. Tímto způsobem se snažíme poskytnout lepší uživatelský zážitek a přizpůsobit naše služby vašim potřebám.

Dílčí zpracování dat Googlem

Chceme vás informovat, že tato anonymní data jsou zpracovávána společností Google podle vlastních zásad ochrany osobních údajů. Doporučujeme se seznámit se s Googlovými zásadami ochrany osobních údajů pro další informace.