BLOG

CO JE TO VLASTNĚ NÁSILÍ

Norský psycholog a psychoterapeut Per Isdal v knize Násilí je možné zastavit představuje tuto definici násilí, se kterou se ztotožňujeme:„Násilí je čin namířený proti druhému člověku, který mu má ublížit, způsobit bolest, ponížit ho nebo zastrašit, aby jednal proti své vůli, respektive aby podle své vůle nejednal.“

Násilí se vyskytuje se v mnoha podobách a ne vždy musí být na první pohled rozpoznatelné. Může být například fyzické, psychické, materiální, emocionální nebo latentní (více v článku Druhy násilí). Pro jeho účinné řešení je ale důležité znát zejména jeho intenzitu a četnost. V mnoha vztazích může k násilí docházet recipročně (někdy se takové násilí popisuje jako „konfliktní vztahy“) a nelze přesně určit, kdo je „obětí“ v klasickém smyslu slova. V takových případech je třeba si uvědomit, že za násilí je vždy odpovědný ten, kdo se jej dopouští. Násilné chování druhého člověka, může sloužit k pochopení motivu pro mé vlastní násilné chování, nikdy však k jeho omluvě. Příkladem je situace „partnerka mě ponižovala tak dlouho, až jsem jí dal facku“.

Čím závažnější a častější násilné projevy jsou, tím obtížnější je pak náprava chování v rámci terapie. Ten, kdo se násilí dopouští se často nevědomě změnám brání, své činy bagatelizuje nebo je ospravedlňuje. Lidé, kteří za své násilné chování nepřebírají zodpovědnost, mají bohužel také nejmenší šanci na úspěch v terapii.

V médiích často vídáme jen ty nejextrémnější formy násilí. Je však velmi důležité všímat si i těch méně závažných, které mnohdy zůstávají nepovšimnuty a bez zásahu systému. Naším heslem je, že většina lidí má naději na změnu.

O vzteku, agresi a násilí

Vztek, agrese a násilí jsou pojmy, které se často používají společně a jsou do jisté míry navzájem provázány. Vztek však nemusí nutně vést k agresi či k násilí, naopak násilí nemusí být vždy motivováno jen nezvládnutým vztekem.

Co je to vztek? Emoce.
Vztek je jednou ze základních lidských emocí a je běžnou součástí našich životů. Nemá smysl tvrdit opak. Vyznačuje se pocity rozčilení, frustrace a nespokojenosti a může se pohybovat na škále od mírného podráždění, až po slepou zuřivost. Ačkoliv nezvládnutý vztek může vést k agresi a k násilným projevům, sám o sobě vztek nemusí být negativní. Dovoluje nám identifikovat, co nás trápí, hnát nás kupředu a motivovat ke změně a k dosažení cílů. Pokud se chcete naučit svůj vztek lépe ovládat, podívejte se na 5 TIPŮ PRO ZVLÁDÁNÍ VZTEKU.

Co je to agrese? Chování.
Agresi definujeme jako útočné chování, které zahrnuje porušování a překračování něčích hranic. Ani agresi však nezbytně nehodnotíme jako negativní. Může být společensky přijatelná, například v podobě útočného chování ve sportu, nebo i nezbytná k přežití, například k tomu, abychom něco získali nebo ubránili. Problém nastává, když se agrese stává násilím.

Co je to násilí? Čin.
Násilí je forma vystupňované agrese, která přijatelná nebo pozitivní již není. Zahrnuje cílené chování, které způsobuje druhé osobě bolest, ponížení nebo ji zastrašuje s úmyslem donutit ji jednat proti její vůli.

Specifickým typem opakovaného násilí je pak týrání nebo „intimní terorismus”. Ty se vyznačují systematickým vzorcem chování, jehož cílem je někoho ponížit nebo podmanit. Často zahrnuje kombinaci různých forem násilí, například fyzické, sexuální a psychické. Systematické násilí nemusí být spojeno se vztekem či ztrátou kontroly. Často v něm mohou hrát roli i různá osobnostní nastavení – např. hodnotové postoje vůči ženám. S takovým násilím se proto z logických důvodů v terapii pracuje hůře, než s jedinci, kteří se dopouští násilí v důsledků nezvládnutých emocí. Pokud se o různých typech násilí chcete dozvědět více, pokračujte na článek Druhy násilí.

OTÁZKY

CO JE
VLASTNĚ NÁSILÍ?

Nejen facky a kopance. Také křik, ponižování, výhružky nebo omezování svobody. Násilí na sebe bere na mnoho podob a někdy zůstává dobře skryto. Co jej vlastně definuje a jak se s ním můžeme vypořádat?

 

KPZ

DALŠÍ DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Asociace Zastav Násilí

Asociace Zastav Násilí

A je to tady! Kampaň Zastav násilí je možná u konce, naše práce a společné úsilí ale ještě ani zdaleka! Proto jsme založili asociaci Zastav násilí, která nám umožní efektivnější spolupráci.

Vždyť to byla jenom facka!

Vždyť to byla jenom facka!

Naše osvětová kampaň Zastav násilí vyvrcholila besedou Vždyť to byla jenom facka, jejíž součástí byla i debata s českými odborníky a s klinickou psycholožkou Barborou Jakobsen.